Mira Semelka

Légèreté & Natural Horsemanship


Willkommen bei Mira Semelka, Lizenzierte Reitlehrerin der Schule der Légèreté

Individueller Reitunterricht nach den Prinzipien der Schule der Légèreté (Philippe Karl) und Natural Horsemanship!

  www.mira-semelka.de